پروژه گلخانه کشت و صنعت جوین

کارفرما: شرکت کشت و صنعت جوین

این پروژه با مساحتی به وسعت 6800 متر مربع در شهرستان جوین در حال احداث می باشد.