مهندس محسن سعادت منش

مهندس محسن سعادت منش

مدیر عامل هلدینگ صنعتی اسرار پویای شرق و رئیس هیات مدیره GSA Greenhouse
دکتر علی عامری

دکتر علی عامری

مدیر عامل GSA Greenhouse و عضو هیات مدیره هلدینگ صنعتی اسرار پویای شرق